Warunki korzystania z usług

§1. Definicje związane z niniejszym Regulaminem

1. Ilekroć w Regulaminie mowa będzie o pojęciach wskazanych poniżej, użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Usługi WPSEO oraz korzystania z niej i z oferowanych w jej zakresie funkcjonalności.

Usługodawca – Właściciel systemu WPSEO – SEOWAY Sp. z o.o. Rakowiecka 34/2 02-532 Warszawa,

WPSEO – System dostępny pod adresem www.wpseo.pl umożliwiający korzystanie z Usługi.

Usługa – usługa WPSEO umożliwiająca tworzenie i zarządzanie zapleczem pozycjonerskim opartym na bazie systemu zarządzania treścią – WordPress.

Użytkownik – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych, korzystająca z Usługi WPSEO na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Serwis – serwis www funkcjonujący pod domeną www.wpseo.pl poświęcony Usłudze WPSEO.

Konto – stworzone przez Użytkownika umożliwia korzystanie z Usługi oraz różnych jej parametrów zgodnie z wybranym i opłaconym pakietem.§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usługi, prawa i obowiązki Użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi oraz prawa i obowiązki Usługodawcy.

2. Użytkownik korzystając z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, jest on dla niego w pełni zrozumiały, akceptuje go w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.§3. Zasady dostępności do Usługi oraz warunki techniczne

1. Aby móc korzystać z Usługi niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.

2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 11 lub wyższa, Firefox wersja 4 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Usługodawca nie gwarantuje poprawności funkcjonowania systemu WPSEO w przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec w tym wadliwego działania systemów niezależnych od Usługodawcy np. sieć telekomunikacyjna.
- dostępu do konta osób nieupoważnionych,
- nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu
- zagrożeń związanych z użytkowaniem sieci internetowej w tym: włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
- Geolokalizacja adresów IP jest klasyfikowana na podstawie wpisów country w bazie „whois”
- Nie odpowiadamy za domeny ktore nie sa aktualizowane
4. Usługodawca, zwany wyżej Seoway Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną awaryjność bądź niedostępność adresów IP dostarczanych przez zewnętrznych dostawców serwerów.§4. Czas trwania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia

1. Strony zawierają umowę na czas nieokreślony z chwilą założenia konta, uiszczenia stosownej opłaty oraz zaakceptowania Regulaminu.

2 Rozwiązanie umowy następuje w wyniku:
- usunięcia konta przez Użytkownika
- niezrealizowania w terminie płatności za Usługę
- nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu§5. Warunki płatności za Usługę

1. Każdy Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy prawo do bezpłatnego przetestowania Usługi na okres 14 dni.

2. TUżytkownik zainteresowany dalszym korzystaniem z Usługi zobowiązany jest uiścić stosowną wpłatę zgodną z wybranym pakietem i obowiązującym cennikiem.

3. Transakcje realizowane są za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy24.pl.

4. Po odnotowaniu wpłaty na wskazane w serwisie konto Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia stosownej faktury VAT w wersji elektronicznej oraz udostępnienia jej Użytkownikowi w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca może zwrócić Użytkownikowi ostatnią wpłaconą kwotę za dostęp do Usługi.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być składane przez Użytkownika pisemnie na adres mailowy kontakt@wpseo.pl .

7. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.§ 6. Zakres praw i obowiązków Stron

1. Usługodawca oświadcza, że posiada prawa oraz stosowne narzędzia służące do świadczenia Usługi oraz zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości realizowanej Usługi.

2. Usługodawca ma prawo zablokować konto Użytkownika i wypowiedzieć umowę zawartą w wyniku akceptacji niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy Użytkownik narusza prawa osób trzecich, zasady niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania z sieci Internet oraz serwisów typu SaaS (Software as a Service).

3. Usługodawca ma prawo dokonywać przerw technicznych i konserwacyjnych w działaniu systemu WPSEO w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, wymiany sprzętu, oprogramowania lub rozbudowy poszczególnych elementów systemu WPSEO.

4. Usługodawca zobowiązuje się do planowania wymienionych w punkcie 3 niniejszego paragrafu przerw i poinformowania o nich Użytkownika z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w których przerwa nastąpiła z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych jak np. awaria.

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

6. W celu prawidłowej realizacji Usługi Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych oraz ich aktualizacji. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia tego obowiązku.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzone przez siebie działania z wykorzystaniem systemu WPSEO.§ 7. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Zakładając konto Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Usługi. Dane osobowe wykorzystywane będą przez Usługodawcę do przesyłania na adres e-mailowy informacji technicznych, dotyczących działania systemu WPSEO, przerw konserwacyjnych lub wprowadzanych zmian w systemie, a także materiałów promocyjnych dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę oraz podmioty z nim współpracujące.

2. Usługodawca nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom lub osobom trzecim.

3. Usługodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, przechowywanych przez Usługodawcę oraz prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.

5. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zapewnić poufność wszelkim informacjom uzyskanym od Użytkownika w celu realizacji Usługi.§ 8. Postanowienia końcowe

1. W pozostałych kwestiach nieunormowanych wymienionym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.

2. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 stycznia 2013r.